ข่าว ประกาศ

-

ข่าว ประชาสัมพันธ์

-# คำสั่ง ผู้รับคำสั่ง เมื่อ
1 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการเช่าที่พักอาศัยสำหรับพนักงานที่จ้างตามภารกิจชาวต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ 01 / 2565 หนึ่งฤทัย 17/03/2566
2 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการเช่าที่พักอาศัยสำหรับพนักงานที่จ้างตามภารกิจชาวต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ 01 / 2565 สมัย 17/03/2566
3 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการเช่าที่พักอาศัยสำหรับพนักงานที่จ้างตามภารกิจชาวต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ 01 / 2565 วราลักษณ์ 17/03/2566
4 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการเช่าที่พักอาศัยสำหรับพนักงานที่จ้างตามภารกิจชาวต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ 01 / 2565 มนสิชา 17/03/2566
5 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการเช่าที่พักอาศัยสำหรับพนักงานที่จ้างตามภารกิจชาวต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ 01 / 2565 กมลลักษณ์ 17/03/2566
6 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการ  ที่ 04 / 2565 มนสิชา 17/03/2566
7 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการ  ที่ 05 / 2565 รัญชนีย์ 17/03/2566
8 ให้ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ที่ 07 / 2565 วริญญา 17/03/2566
9 ให้ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ที่ 07 / 2565 วนัดดา 17/03/2566
10 ให้ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ที่ 07 / 2565 รตานนท์ 17/03/2566
11 ให้ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ที่ 07 / 2565 ปฏิภาณ 17/03/2566
12 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการ  ที่ 08 / 2565 อรทัย 17/03/2566
13 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการโครงงานนิสิตทางด้านภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี การอบรม : "ภาษาเกาหลีพื้นฐานสำหรับนิสิตสาขาภาษาเกาหลี 60 ชั่วโมง" ที่ 09 / 2565 สุกัลยา 17/03/2566
14 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการโครงงานนิสิตทางด้านภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี การอบรม : "ภาษาเกาหลีพื้นฐานสำหรับนิสิตสาขาภาษาเกาหลี 60 ชั่วโมง" ที่ 09 / 2565 ภาคภูมิ 17/03/2566
15 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการโครงงานนิสิตทางด้านภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี การอบรม : "ภาษาเกาหลีพื้นฐานสำหรับนิสิตสาขาภาษาเกาหลี 60 ชั่วโมง" ที่ 09 / 2565 เพียรชัย 17/03/2566
  แสดง 15 รายการ