วารสาร มนุษย์กับสังคม

วารสารมนุษย์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Journal of Man and Society Faculty of Humanities and Social Sciences) ISSN: 2286-6779 (Print) || ISSN: 2697-4851 (Online)

มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ และส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต รวมทั้งผู้สนใจได้เผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีขอบเขตเนื้อหาบทความวิจัยและบทความวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ อักษรศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ภาษาและภาษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์และ ปรัชญาแห่งศาสตร์ความรู้การพัฒนา และวัฒนธรรมศึกษา กำหนดการออกเผยแพร่ วารสารมนุษย์กับสังคม ตีพิมพ์เผยแพร่ (ปีละ 2 ฉบับ) และบรรณาธิการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ หรรนภา

เจ้าของวารสารมนุษย์กับสังคมคือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ปรึกษาวารสารมนุษย์กับสังคมได้แก่ คณบดี และรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2565)

วารสารมนุษย์กับสังคม Journal of Man and Society คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2565)

ISSN: 2286-6779 (Print), ISSN: 2697-4851 (Online) Read/Download

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (มกราคม - มิถุนายน 2565)

วารสารมนุษย์กับสังคม Journal of Man and Society คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565)

ISSN: 2286-6779 (Print), ISSN: 2697-4851 (Online) Read/Download

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2564)

วารสารมนุษย์กับสังคม Journal of Man and Society คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2564)

ISSN: 2286-6779 (Print), ISSN: 2697-4851 (Online) Read/Download

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (มกราคม - มิถุนายน 2564)

วารสารมนุษย์กับสังคม Journal of Man and Society คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (มกราคม - มิถุนายน 2564)

ISSN: 2286-6779 (Print), ISSN: 2697-4851 (Online) Read/Download

Consectetur adipisicing elit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quas inventore modi.

$199.00 Add To Cart

Suscipit consequatur velit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quas inventore modi.

$70.00 Add To Cart

Lorem ipsum dolor sit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quas inventore modi.

$99.00 $69.00 Add To Cart

Quas inventore modi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quas inventore modi.

$9.99 Add To Cart

Reprehenderit a reiciendis

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quas inventore modi.

$161.25 $129.00 Add To Cart

Velit Suscipit consequatur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quas inventore modi.

$12.99 Add To Cart

Soluta suscipit dolore

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quas inventore modi.

$11.99 Add To Cart

Cumque sequi repellat

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quas inventore modi.

$29.99 Add To Cart

Lorem ipsum dolor sit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quas inventore modi.

$99.00 $69.00 Add To Cart

Quas inventore modi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quas inventore modi.

$9.99 Add To Cart

Consectetur adipisicing elit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quas inventore modi.

$199.00 $140.00 Add To Cart

Suscipit consequatur velit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quas inventore modi.

$70.00 Add To Cart

Soluta suscipit dolore

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quas inventore modi.

$11.99 Add To Cart

Cumque sequi repellat

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quas inventore modi.

$29.99 Add To Cart

Reprehenderit a reiciendis

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quas inventore modi.

$129.00 Add To Cart

Velit Suscipit consequatur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quas inventore modi.

$12.99 Add To Cart

นโยบายและกระบวนการการส่งวารสารตีพิมพ์

นโยบายพิจารณากลั่นกรองบทความ
1. บทความวิจัยจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร เอกสารการประชุม หรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน (ยกเว้นรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์) และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณารอตีพิมพ์ในวารสารอื่น
2. บทความที่รับพิจารณาตีพิมพ์ต้องผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (Peer Review) อย่างน้อย 3 ท่าน และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ
3. ผู้เขียนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กองบรรณาธิการวารสารกำหนด และยินยอมให้บรรณาธิการแก้ไขบทความเพื่อความสมบูรณ์ได้ในขั้นตอนสุดท้ายก่อนเผยแพร่
กระบวนการพิจารณากลั่นกรองบทความ
บทความที่จะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์จะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (Peer Review) ดังนี้

1. กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบ เมื่อกองบรรณาธิการได้รับบทความเรียบร้อยแล้ว
2. กองบรรณาธิการจะตรวจสอบบทความว่าอยู่ในขอบเขตเนื้อหาวารสารหรือไม่ รวมถึงคุณภาพทางวิชาการและประโยชน์ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ โดยใช้เวลาพิจารณาประมาณ 15 วัน
3. ในกรณีที่กองบรรณาธิการพิจารณาเห็นควรรับบทความไว้พิจารณาตีพิมพ์ กองบรรณาธิการจะดำเนินการส่งบทความเพื่อกลั่นกรองต่อไป โดยจะส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 คน ประเมินคุณภาพของบทความว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมจะลงตีพิมพ์หรือไม่ ซึ่งกระบวนการกลั่นกรองนี้ทั้งผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เขียนจะไม่ทราบข้อมูลซึ่งกันและกัน (Double-blind peer review) โดยใช้เวลาพิจารณาประมาณ 45 วัน
4. เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความแล้ว กองบรรณาธิการจะตัดสินใจโดยอิงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ

บทความนั้นๆ ควรนำลงตีพิมพ์ หรือควรส่งให้ผู้เขียนแก้ไขก่อนส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินอีกครั้ง หรือปฏิเสธการตีพิมพ์ และจะแจ้งผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิให้ผู้เขียนรับทราบ ภายในระยะเวลา 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับผลการพิจารณา โดยผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวถือเป็นที่สิ้นสุด