รับสมัครสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเพื่อไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก ประจำปี 2024

ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2566
สอบในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น.

ข้อมูลการรับสมัคร

การรับสมัคร / ชำระเงิน

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2566 > ชำระค่าสมัครอบรมผ่านธนาคาร

อ่านเพิ่มเติม...

กำหนดการ/สถานที่สอบ

อาคารราชนครินทร์ (RN) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ม.ใหม่) อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

อ่านเพิ่มเติม...

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัครสอบผ่านเว็บไซต์ http://e-human.msu.ac.th/igeomsu/

อ่านเพิ่มเติม...

คณสมบัติผู้เข้าอบรม

มีอายุ 16 – 19 ปี (เกิดระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2551)

อ่านเพิ่มเติม...

ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ ที่ผู้สมัครสอบ ควรทราบ

สถานที่สอบ อาคารราชนครินทร์ (RN) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ม.ใหม่)

วันที่สอบ วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.

เนื้อหาที่สอบ อ้างอิงตามเนื้อหาของหนังสือของมูลนิธิ สอวน. ภูมิศาสตร์กายภาพ ภูมิศาสตร์มนุษย์ และภูมิศาสตร์เทคนิค

วันที่ 14-19 สิงหาคม 2566 ผู้สมัครสามารถดูประกาศที่นั่งสอบผ่านเว็บไซต์ พร้อมดาวน์โหลด และพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบ ที่ http://e-human.msu.ac.th/igeomsu/

ในวันสอบให้นักเรียนนำ บัตรประจำตัวผู้สอบ (จากระบบ พร้อมเซ็นต์ชื่อ) ติดรูปถ่าย 1 นิ้ว + บัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงต่อกรรมการคุมสอบ

ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนการสอบไม่น้อยกว่า 45 นาที

อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการสอบ คือ บัตรปรจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวผู้สอบ ดินสอ 2B ปากกาน้ำเงิน และยางลบ (เตรียมอุปกรณ์มาเอง)

ไม่อนุญาต ให้นำกระดาษทุกชนิด เครื่องคิดเลข เครื่องมือ กระเป๋าดินสอ หรืออุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ ผู้ที่นำเข้าห้องสอบจะถือว่าจงใจทุจริตในการสอบ (และทางศูนย์ฯไม่รับฝากของใด ๆ ทั้งสิ้น)

เข้าแถวเพื่อเข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบ 20 นาที

ไม่อนุญาต ให้เข้าห้องสอบหากมาสายเกิน 15 นาที และไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบภายใน 1.30 ชั่วโมง นับจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบ

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้า (ค่าย 1) ในวันที่ 1 กันยายน 2566 ผ่านทาง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้อง HS 413 หรือ e-human.msu.ac.th/igeomsu/

ระเบียบและข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบ ให้ดูประกาศพร้อมกับที่นั่งสอบจากเว็บไซต์

สำหรับผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้า (ค่าย 1) ภูมิศาสตร์โอลิมปิก 2024

— ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กำหนดการเข้าค่าย 1 และ ค่าย 2 ภูมิศาสตร์โอลิมปิก

1. รายงานตัวและปฐมนิเทศการเข้าค่าย 1 วันที่ 25 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่ เวลา 08.00 – 09.00 น.

อ่านเพิ่มเติม...

สิทธิประโยชน์ของผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

ผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 35 คน มีสิทธิ์เข้าเรียนค่าย 1 ระยะเวลา 10 วัน (วันที่ 25 ต.ค. – 3 พ.ย. 2566)

อ่านเพิ่มเติม...

เงื่อนไขของผู้ที่ได้รับสิทธิ์คัดเลือก

มีคุณสมบัติครบตามที่ประกาศไว้ ผ่านการสอบคัดเลือก สามารถเข้าค่ายฝึกอบรมค่าย 1 และ ค่าย 2 ได้เต็มเวลา

อ่านเพิ่มเติม...

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายค่ายฝึกอบรม

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมค่าย จะได้รับการสนับสนุนค่าอาหาร และที่พัก

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ประสานงานประจำศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


สมัครสอบ คลิ๊ก...

Geography Exam

Social Links