USER PASS   


ขั้นตอนการของจองห้อง / รถ
การจองห้อง
  กรณีภายในคณะ
  1. ตรวจสอบตารางการจองห้องจากระบบ
2. แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจ่ายห้อง (จากเบอร์ติดต่อด้านล่าง)
3. กรอกแบบฟอร์มการของใช้ห้อง (สามารถดาวน์โหลดจากระบบได้) หรือ มาติดต่อเองที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ "งานอาคารสถานที่" ชั้น 1
4. ยื่นเอกสารของจองห้องที่เจ้าหน้าที่
5. "เป็นขั้นตอนของเจ้าหน้าที่
6. ตรวจสอบการจองห้อง จากระบบ (ถ้ามีปัญหารีบติดต่อเจ้าหน้าที่ทันที)
หมายเหตุ : กรณีนอกเวลาราชการ (หลัง 16.30 เป็นต้นไป หรือ เสาร์ อาทิตย์) ต้องมีค่าใช้จ่ายนอกเวลาราชการให้เจ้าหน้าที่
  กรณีหน่วยงานภายนอก
  1. ตรวจสอบตารางการจองห้องจากระบบ
2. แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจ่ายห้อง (จากเบอร์ติดต่อด้านล่าง)
3. ทำบันทึกข้อความจากหน่วยงานของท่าน โดย เรียน "คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์" และ ต้องมีเบอร์โทรติดต่อกลับ ถึงคณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลได้รับหนังสือ จะแจ้งกลับไปยังหน่วยงานของท่าน ตามเบอร์โทรในบันทึกข้อความ เพื่อเป็นการยืนยันการจอง
5. ตรวจสอบการจองห้อง จากระบบ (ถ้ามีปัญหารีบติดต่อเจ้าหน้าที่ทันที)
หมายเหตุ : กรณีนอกเวลาราชการ (หลัง 16.30 เป็นต้นไป หรือ เสาร์ อาทิตย์) ต้องมีค่าใช้จ่ายนอกเวลาราชการให้เจ้าหน้าที่

การจองรถ
  กรณีภายในคณะ
  1. ตรวจสอบตารางการจองรถจากระบบ
2. แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจ่ายรถ (จากเบอร์ติดต่อด้านล่าง)
3. กรอกแบบฟอร์มการของใช้ห้อง (สามารถดาวน์โหลดจากระบบได้) หรือ มาติดต่อเองที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ "งานอาคารสถานที่" ชั้น 1 โดย แบบฟอร์มการจองรถจะมี 2 แบบ คือ แบบฟอร์มการจองรถระยะสั้น (เฉพาะในเขตตัวเมืองมหาสารคามเท่านั้น) และ แบบฟอร์มการขอใช้รถระยะยาว (นอกเขตเมืองมหาสารคาม)
4. ยื่นเอกสารของจองรถที่เจ้าหน้าที่
5. "กรณีเดินทางออกนอกเมืองมหาสารคาม (ให้ทำคำสั่งไปราชการ ให้พนักงานขับรถ ด้วย)"
5. "เป็นขั้นตอนของเจ้าหน้าที่
6. ตรวจสอบการจองรถ จากระบบ (ถ้ามีปัญหารีบติดต่อเจ้าหน้าที่ทันที)
หมายเหตุ : กรณีนอกเวลาราชการและไปต่างจังหวัด (หลัง 16.30 เป็นต้นไป หรือ เสาร์ อาทิตย์ และไปต่างจังหวัด) ต้องมีค่าใช้จ่ายนอกเวลาราชการให้พนักงานขับรถ
  กรณีหน่วยงานภายนอก
  1. ตรวจสอบตารางการจองรถจากระบบ
2. แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจ่ายรถ (จากเบอร์ติดต่อด้านล่าง)
3. ทำบันทึกข้อความจากหน่วยงานของท่าน โดย เรียน "คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์" และ ต้องมีเบอร์โทรติดต่อกลับ ถึงคณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลได้รับหนังสือ จะแจ้งกลับไปยังหน่วยงานของท่าน ตามเบอร์โทรในบันทึกข้อความ เพื่อเป็นการยืนยันการจอง
5. ทำหนังสือคำสั่ง ให้พนักงานขับรถ
6. ตรวจสอบการจองรถ จากระบบ (ถ้ามีปัญหารีบติดต่อเจ้าหน้าที่ทันที)
หมายเหตุ : กรณีนอกเวลาราชการและไปต่างจังหวัด (หลัง 16.30 เป็นต้นไป หรือ เสาร์ อาทิตย์ และไปต่างจังหวัด) ต้องมีค่าใช้จ่ายนอกเวลาราชการให้พนักงานขับรถ

ติดต่อสอบถาม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่อยู่ : อาคารเรียนรู้พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ : 089-4200-443 (ชูชาติ), 081-9549-550 (จตุรพงษ์)
เบอร์ภายใน : 4703 (ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)

Copyright © 2023 Faculty of Humanities and Social sciences Mahasarakham University || Project by : Pongsak Sangkamanee